Riepas vieglajām / komerc / 4x4 automašīnām

New content item

Saņemiet pagarinātu, bezmaksas augstāko

Juridiskā informācija

Tīmekļa vietņu izmantošana, atbildība par produktiem

Šajās tīmekļa vietnēs sniegtā informācija nav saistoša un tiek sniegta vienīgi informēšanas nolūkos. Tai ir vienīgi informatīvs raksturs un tā neataino piedāvājumus, kā noteikts attiecīgajos tiesiskajos regulējumos. Sīkāku informāciju un līguma noteikumus iespējams iegūt no attiecīgā pilnvarotā izplatītāja. Tīmekļa vietnē iekļautā informācija nav atainoto preču līguma pamats.

Continental Reifen Deutschland GmbH jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma var izmainīt vai atjaunināt šajās tīmekļa vietnēs sniegto informāciju un tajā aprakstītos produktus un pakalpojumus. Continental Reifen Deutschland GmbH tīmekļa vietnes neiekļauj nekāda veida garantijas vai raksturojošu informāciju, kas kalpo par pamatu Continental Reifen Deutschland GmbH tiešai vai netiešai atbildībai, tostarp saistībā ar konkrētās informācijas pašreizēju spēkā esamību, precizitāti, pilnību un kvalitāti, ja vien kur citur nav īpaši noteikts citādi.

Continental Reifen Deutschland GmbH neuzņemas nekāda veida atbildību saistībā ar savām tīmekļa vietnēm. Tādējādi, neatkarīgi no jebkāda juridiska pamata, tiek izslēgta jebkāda veida atbildība par jebkāda veida tiešiem vai netiešiem zaudējumiem/bojājumiem, kompensācijas prasībām un/vai jebkāda veida izrietošiem bojājumiem, kas radušies, jums piekļūstot vai izmantojot tīmekļa vietnes, it īpaši gadījumos, kad jūsu datortehnika tiek inficēta ar vīrusiem.

Eksistējošos pienākumus un to izpildi, kā arī Continental Reifen Deutschland GmbH atbildību par Continental produktiem un pakalpojumiem īpaši regulē attiecīgas līgumiskas vienošanās, kas tiek noslēgtas saistībā ar šiem produktiem kopā ar jaunāko Continental Reifen Deutschland GmbH standarta noteikumu un nosacījumu versiju, kas tiek piemērota atsevišķi katrā gadījumā.

 

Paziņojums par ārējām saitēm

Mūsu piedāvājums ietver saites uz trešajām personām piederošām ārējām tīmekļa vietnēm, kuru saturu mēs nevaram ietekmēt. Tādēļ mēs nevaram uzņemties atbildību par šādu saturu. Tīmekļa vietnes nodrošinātājs vai operators vienmēr ir atbildīgs par saistīto lapu saturu. Saišu izveidošanas brīdī tika veikta saistīto lapu pārbaude no iespējamu juridisku pārkāpumu viedokļa. Saišu izveidošanas brīdī saturā netika konstatētas nelikumības. Taču pastāvīga saistīto lapu pārbaude nav pamatota, ja nepastāv konkrētas norādes uz likumpārkāpumu. Jebkādu likumpārkāpumu konstatēšanas gadījumā mēs nekavējoties dzēsīsim attiecīgās saites.

 

Produktu pieejamība visā pasaulē

Šajā tīmekļa vietnē var būt iekļauta informācija par Continental produktiem, kas vēl nav pieejami jūsu valstī. Fakts, ka šāda informācija ir iekļauta tīmekļa vietnē, nenozīmē, ka Continental Reifen Deutschland GmbH paredz izsludināt konkrētā produkta pieejamību visā pasaulē. Lūdzu, jautājiet savam Continental izplatītājam vai pārstāvim sīkāku informāciju par nākotnes plāniem attiecībā uz produktiem, kas vēl nav pieejami jūsu valstī.

 

Prečzīmes un autortiesības

Šajās tīmekļa vietnēs atainotās prečzīmes un logotipi („prečzīmes”) ir Continental Reifen Deutschland GmbH vai tā meitasuzņēmumu īpašums. Šajās tīmekļa vietnēs sniegto informāciju nedrīkst uztvert kā prečzīmju izmantošanas licences vai atļaujas piešķiršanu. Lai saņemtu šāda veida licences vai atļaujas, ir nepieciešams saņemt īpašu rakstisku Continental Reifen Deutschland GmbH piekrišanu. Šo prečzīmju nepilnvarota izmantošana ir stingri aizliegta. Continental Reifen Deutschland GmbH aizstāvēs savas intelektuālā īpašuma tiesības visā pasaulē atbilstoši katrā gadījumā piemērojamajiem likumiem.

 

Autortiesības © 2018 Continental Reifen Deutschland GmbH. Visas tiesības aizsargātas. Visu šajās tīmekļa vietnēs iekļauto tekstu, attēlu, grafiku, animāciju, videoklipu, mūzikas, skaņu un cita veida materiālu autortiesības un intelektuālā īpašuma tiesības pieder Continental Reifen Deutschland GmbH un tā meitasuzņēmumiem. Continental Reifen Deutschland GmbH pieder šajās tīmekļa vietnēs iekļauto materiālu atlases, saskaņošanas un izkārtošanas autortiesības. Šos materiālus nedrīkst kopēt komerciālam pielietojumam vai izplatīšanai. Tāpat tos nedrīkst pārveidot vai pārpublicēt citās tīmekļa vietnēs.


Related Topics